Kdo jsem

Kdo jsem

Psychoterapeut Brno, Supervize Brno, Lektor Psychologie

Profesionalita – Etika – Diskrétnost – Osobní přístup

Psychoterapeut, lektor a supervizor působící v Brně a okolí

Už 41 let se snažím hledat nové cesty. Je-li dobrá ta kratší, nepotřebuji zkoušet delší.  Ztratím-li se, zastavím a nahlédnu do mapy. Není-li mapa, rád ji vytvořím. Rozbije-li se po cestě něco, nevyměňuji, ale snažím se opravovat. Co nemám, bez toho se klidně obejdu. Nezkouším, raději to rovnou udělám. Když neumím, naučím se. S lidmi je mi moc dobře, ale ne vždy víc hlav víc ví.

Vycházím z přesvědčení, že každý klient si zaslouží péči odborníka s patřičnou kvalifikací a adekvátní mírou zkušenosti. V této souvislosti se ve vztahu k oblastem svého působení opírám o 12 let absolvovaného univerzitního vzdělávání, 10 let osobnostního a profesního rozvoje v dlouhodobých výcvicích, přes 250 hodin supervize vlastní práce a celkem 20 let zkušeností s prací v oboru.

Neexperimentuji. Jsem si plně vědom, s čím Vám mohu v daný okamžik pomoci a kdy je zapotřebí do procesu zapojit i jiného experta (lékaře, právníka, sociálního pracovníka apod.). Mám osobní přístup a zajímám se. Domluvíme-li se na spolupráci, budu zde ve vymezeném čase jen pro Vás a udělám maximum pro úspěšné naplnění cílů, na nichž jsme se domluvili. Nestane se, že bych přicházel pozdě, ztrácel přehled o obsahu minulých setkání nebo snad v průběhu práce usínal.

Důsledně se pohybuji v mantinelech etiky. Při své práci se jako psychoterapeut i supervizor striktně řídím etickými principy a kodexy stavovských organizací, jichž jsem členem. Zaručuji plnou diskrétnost. Veškeré informace, které o Vás v průběhu naší spolupráce získám, zůstanou v naprostém bezpečí u mě – neposkytuji služby hrazené zdravotními pojišťovnami a nemusím proto nikomu předávat osobní údaje svých klientů. Výjimku tvoří, tak jako u všech pomáhajících pracovníků, pouze případy, kdy mne mlčenlivosti zbavuje v trestně-právních kauzách současný právní řád. Dobré věci se zkrátka snažím dělat dobře!


VZDĚLÁNÍ A VÝCVIKY

VZDĚLÁNÍ:

2005 – 2012: Doktorské studium oboru Pedagogika – studijní profilace: Andragogika. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

2003 – 2006: Magisterské studium oboru Sociální politika a sociální práce – studijní profilace: Personální management a organizační rozvoj. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity – nedokončeno z časových důvodů. Brno.

2003 – 2005: Magisterské studium oboru Pedagogika – studijní profilace: Andragogika. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

2000 – 2003: Bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a poradenství. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Brno.

VÝCVIKY:

2012 – 2016: Výcvik v integrované supervizi akreditovaný Evropskou asociací pro supervizi a koučink (EASC). Český institut pro supervizi (ČIS), Praha. 652 hodin.

2010 – 2011: Řízení a supervize – výcvikový program. Absolvované moduly: Úvod do řízení a supervize, Manažerské dovednosti – celkem 160 hodin. Akreditovaný certifikát. Remedium Praha o.s., Praha.

1999 – 2003: Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (integrativní psychoterapie typu SUR vycházející z dynamické a interpersonální psychoterapie dle pojetí H. S. Sullivana). Akreditace pro oblast zdravotnictví a školství. Skálův Institut, Praha. 696 hodin.

KURZY:

2007: ZdrSem – Kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Akreditovaný certifikát. Prázdninová škola Lipnice, Praha. 42 hodin.

2006: Instruktorský kurz lanových aktivit I. třídy – vysoká lana. Akreditovaný certifikát. Lanové centrum Proud, Brno. 26 hodin.

2005: Instruktorský kurz lanových aktivit II. třídy – nízká lana. Akreditovaný certifikát. Lanové centrum Proud, Brno. 26 hodin.

2005: Trénink programu Cope – strukturovaný program primární prevence sociálně patologických jevů (východiskem individuální teorie osobnosti A. Adlera v pojetí R. Dreikurse a principy „terapie realitou“ W. Glasera). Osvědčení. MŠMT a P-centrum Olomouc. Olomouc. 50 hodin.

2000: Kurz supervize pro streetworkery. Osvědčení. Open society fund, ČAS, Sociálně právní institut Most. Praha. 70 hodin.

1999 – 2001: Dlouhodobý kurz „Drogové závislosti“. Osvědčení. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra návykových nemocí. Praha. 140 hodin.

PRAXE

2003 – dosud: Vedoucí lektor, trenér, psychoterapeut, supervizor. Freelance: Několik desítek subjektů z firemní, veřejné a neziskové sféry.
Organizace a realizace sebezkušenostních a interaktivních vzdělávacích seminářů a kurzů. Témata: Osobnostně sociální rozvoj, práce se skupinou a klientem, práce s reflexí, rozvoj „soft skills“ a další oblasti aplikované psychologie a pedagogiky. Organizace a realizace AC/DC, teambuildingových akcí. Supervize v několika organizacích (oblast školství, sociální péče, zdravotnictví, managementu) – týmová, případová, řízení. Od roku 2015 zázemí privátní praxe.

2017 – dosud: HR manažer. Lidl v.o.s.
Kompletní zastřešení oblastí náboru, vzdělávání a rozvoje, péče o zaměstnance a personální administrativy logistického centra (cca. 2500 zaměstnanců).

2016 – 2017: Vedoucí vzdělávání a rozvoje. Lidl v.o.s. 
Nábor specialistů a manažerů – organizace a realizace Assessment center. Vzdělávání a rozvoj specialistů a manažerů v oblasti soft skills – Development center, organizace a realizace seminářů a kurzů (komunikační dovednosti, leadership, organizační kultura, řízení změn apod.). Controlling a reporting v oblasti vzdělávání a rozvoje.

2005 – 2015: Odborný asistent vysoké školy, vedoucí lektor. Masarykova univerzita: Filozofická fakulta a Fakulta sportovních studií.
Vyučující předmětů a kurzů zaměřených zejména na osobnostně sociální rozvoj, práci se skupinou a klientem, práci s reflexí, rozvoj „soft skills“ a další oblasti aplikované psychologie a pedagogiky. Tvorba, realizace a evaluace dlouhodobých vzdělávacích programů pro studenty i praktiky – zejména psychology, pedagogy, sociální pracovníky a učitele. Rozsáhlá publikační činnost (autor a spoluautor skript, učebnic a monografií).

2006 – 2014: Vedoucí Akademického centra osobnostního rozvoje. Masarykova univerzita: Filozofická fakulta.
Zakladatel a vedoucí samostatného pracoviště realizujícího odborný a na praxi orientovaný výcvik budoucích psychologů, pedagogů, sociálních pracovníků a učitelů.

2005 – 2006: Odborný pracovník Akademického centra poradenství a supervize. Masarykova univerzita: Psychologický ústav Filozofické fakulty.
Tvorba, realizace a evaluace dlouhodobých vzdělávacích programů pro studenty psychologie, pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství.

1998 – 2003: Sociální pracovník, psychoterapeut. Občanské sdružení Světlo a Kappa Help – centrum sociální prevence.
Přímá terapeutická a poradenská práce s klienty krizového centra a jejich blízkými (rodina, partneři, škola apod.). Příprava, realizace a evaluace preventivních programů. Vedení týmu.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

ODBORNÉ KNIHY:

Práce s reflexí

KOLÁŘ, Jan. Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 260 s.
Ukázka k nahlédnutí zde.

KAPITOLY V ODBORNÝCH KNIHÁCH:

Reflexe mezi lavicemi a katedrou

NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ a Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 s.
Ukázka k nahlédnutí zde.

Reflexe v procesu učení

NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak… Brno: Masarykova univerzita, 2014.
Ukázka k nahlédnutí zde.

Krajinou zkušenostně reflektivního učení

MOON, Jennifer Ann, Michal DIVIŠ, Jan KOLÁŘ, Vít DOČEKAL, Josef VALENTA, Hana KASÍKOVÁ, Hana HORKÁ, Veronika RODRIGUEZOVÁ, Karla BRÜCKNEROVÁ a Michal DUBEC. Krajinou zkušenostně reflektivního učení. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 118 s.
Ukázka k nahlédnutí zde.

ČLÁNKY VE SBORNÍCÍCH A ODBORNÝCH ČASOPISECH:

NEHYBA, Jan a Jan KOLÁŘ. Proces učení ve skupinových reflexích u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. In XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.

KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Zpráva z konference Zkušenost-reflexe-učení. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 2, s. 270-272.

KOLÁŘ, Jan a Jan NEHYBA. Group reflection in lecturers of personal and social development. The Journal of sports medicine and physical fitness, Italy (Torino): International Federation of Sports Medic, 2012, Volume 52, No. 6, Suppl 1, s. 7-8.

KOLÁŘ, J.; NEHYBA, J.; LAZAROVÁ, B. Proces zkušenostně reflektivního učení v pojetí lektorů osobnostně sociálního rozvoje. In Sborník příspěvků 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012.

KOLÁŘ, J.; NEHYBA, J.; LAZAROVÁ, B. Odraz sociálně-kognitivních teorií v činnosti lektorů pracujících se skupinou. In Sborník příspěvků 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012.

KOLÁŘ, J.; NEHYBA, J.; LAZAROVÁ, B. Osobnostně sociální rozvoj – o významu pojmu optikou pedagogického diskursu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 349-355, 7 s.

NEHYBA, J.; KOLÁŘ, J.; HAK, M. Reflexe a její podoba v procesu učení a osobnostně sociálním rozvoji. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 356-361, 6 s.

KOLÁŘ, J.; LAZAROVÁ, B.; NEHYBA, J. Zkušenostně reflektivní učení v přípravě studentů pomáhajících profesí. In Teaching Psychology 2011.

KOLÁŘ, J.; NEHYBA, J.; LAZAROVÁ, B.; KNOTOVÁ, D. Zkušenostně reflektivní učení ve vzdělávání (nejen) sociálních pedagogů. In Bargel, Miroslav; Jarosz, Ewa; Jůzl, Miloslav. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. od s. 141-147, 7 s.

KOLÁŘ, J.; NEHYBA, J. Soft skills jako součást osobnostně sociálního rozvoje v informační a knihovnické profesi. Ikaros [online], roč. 14, č. 9, 2010, 5 s.

DOLEŽALOVÁ, I.; KOLÁŘ, J. Zpráva o vzniku Akademického centra rozvoje soft skills v Brně. Ikaros [online], 13, 9, 2 s. 2009.

KOLÁŘ, J.; LAZAROVÁ, B. K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133+79el.

BRÜCKNEROVÁ, K.; KOLÁŘ, J. Akademické centrum osobnostního rozvoje – hledání možností realizace osobnostní přípravy v rámci vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. In Interakcia učitela a študenta v procese vysokoškolskej výučby. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. od s. 78-82, 182 s.

LAZAROVÁ, B.; KOLÁŘ, J. Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů. In Knotová, Dana – Hloušková, Lenka – Zavadilová, Kateřina. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007. od s. 170-177, 201 s.

KOLÁŘ, J.; SOJÁK, P. Občanské sdružení Educatio – postaru, a přece jinak. Gymnasion – časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 6, od s. 75-78, 148 s. 2006.

KOLÁŘ, J. Rozvoj osobnostní kompetence budoucích pedagogů – nová cesta ke starému cíli? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. U 10. Brno: FF MU, 2005. od s. 155-163, 190 s.

KOLÁŘ, J. Využití psychoterapie v přípravě budoucích učitelů. In Absolventské teoretické práce frekventantů V. Komunity Skálova institutu Sebezkušenostního pětiletého psychoterapeut. výcviku ve skupinové psychoterapii. Praha: Skálův institut, 2004. od s. 74-78, 252 s.

KOLÁŘ, J. Programy s uživateli drog – realita či vize? Sociální práce/ Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2004, 2, od s. 121-137, 171 s. 2004.

KOLÁŘ, J. Terénní programy s uživateli drog – druhá strana mince. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická. U 9. Brno: FF MU, 2004. od s. 185-192, 208 s.

REDAKČNÍ ČINNOST:

2007 – 2009: Redaktor časopisu Gymnasion – časopisu pro zážitkovou pedagogiku, rubrika Aplikace.

DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST

2014: Organizace odborné konference Zkušenost-reflexe-učení v pedagogické teorii a praxi. Filozofická fakulta MU. Brno. Účast Freda Korthagena.

2013: Organizace odborné konference Zkušenost-reflexe-učení. Filozofická fakulta MU. Brno. Účast Jennifer Moon.

od 2012: Hodnotitel individuálních projektů národních ve 3. a 4. prioritní ose Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT).

2011 – 2014: Evropský sociální fond OP VK. Individuální grantový projekt Zkušenostní a reflektivní učení – podpora profesní přípravy studentů. Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0202. Hlavní řešitel projektu.

2011 – 2014: Evropský sociální fond OP VK. Individuální grantový projekt Zkušenostní učení pro praxi – podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů. Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004. Hlavní řešitel projektu.

od 2009: Zpravodaj a člen Grémia zpravodajů prioritní osy 2. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT).

od 2009: Hodnotitel individuálních projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT).

2009 – 2012: Evropský sociální fond OP VK. Individuální grantový projekt Softskills v programu Informačních studií a knihovnictví – podpora uplatnění absolventů. Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0058. Hlavní řešitel projektu – do roku 2011.

2008 – 2010: Projekt evaluace programu Mládež v akci – člen mezinárodní expertní skupiny.

2008: Organizace odborné konference K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje. Filozofická fakulta MU. Brno.

od 2008: Hodnotitel individuálních a grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV).

2006 – 2008: Evropský sociální fond OP RLZ. Grantový projekt Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství-posílení osobnostní kompetence absolventů. Reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0221. Hlavní řešitel projektu.

2006: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt Vytvoření návrhu strategie operačních programů v gesci MŠMT pro období 2007-2013. Spoluřešitel projektu.

2003 – 2008: Zakladatel, člen výkonného výboru a lektor o. s. EDUCATIO (institut osobnostní výchovy a vzdělávání v pedagogických a jiných pomáhajících profesích). Brno.