Vzdělávání a rozvoj

Vzdělávání a rozvoj

vzdělávací kurzy, rozvojové kurzy, semináře, workshopy, Brno-Morava-celá ČR-soft skills-psychologie-pedagogika

„Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dostatečně dlouho věnovat základům“. Anton Bruckner

Pracujete s lidmi, či se na práci s nimi teprve připravujete? Dost možná nastávají okamžiky, kdy by se vám hodila určitá znalost, dovednost nebo třeba jen jiný úhel pohledu či inspirace. Učíme se přece celý život!

Jaké rozvojové a vzdělávací kurzy mám za sebou?

Lektorské práci se s různou mírou intenzity věnuji od roku 1998. Prvních několik let jsem svou pozornost zaměřoval zejména na školy a jiné edukativní instituce, v rámci nichž jsem pro žáky a studenty připravoval a realizoval různorodé výchovně vzdělávací kurzy – sociálně adaptační programy, programy primární prevence sociálně patologických jevů, a posléze (po zavedení rámcových vzdělávacích programů) také další vzdělávací kurzy a lekce spojené s implementací průřezových témat – především osobnostní a sociální výchovy.

Od roku 2003 jsem se začal soustředit na přípravu pomáhajících pracovníků (učitelů, vychovatelů, sociálních pracovníků, psychologů apod.) a témata spojená s jejich osobnostně sociálním a profesním rozvojem – sebezkušenost a sebereflexe, práce se skupinou, zážitková pedagogika apod., a ve stejném roce začal také vyučovat na Vyšší odborné škole sociálně právní a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stále více mě rovněž začaly zajímat rozvojové a vzdělávací kurzy realizované v kontextu firemní edukace. Pod hlavičkou několika společností jsem se proto podílel na několika desítkách vzdělávacích akcí zaměřených na analýzu fungování a rozvoj týmů, rozvoj „soft skills“ pracovníků, organizaci a realizaci assessment a development center apod.

Jako lektor „na plný úvazek“ působím od roku 2005, a to jednak v rámci svého angažmá na několika fakultách Masarykovy univerzity, kde do roku 2015 vyučuji pedagogy, psychology, učitele, sociální pracovníky apod. vzdělávací kurzy zaměřené zejména na osobnostně sociální rozvoj, práci se skupinou a klientem, práci s reflexí, rozvoj „soft skills“ a další oblasti aplikované psychologie a pedagogiky, tak rovněž externě pro celou řadu subjektů z firemní (obchod, služby, energetika), veřejné (sociální odbory, dětské domovy, školy, střediska volného času apod.) i neziskové sféry (nízkoprahové služby, ekocentra apod.), a to opět v oblastech pokrývajících mou stávající odbornou expertízu. Krom toho se intenzivně věnuji i výzkumné a publikační činnosti (jsem autorem jedné a spoluautorem tří dalších odborných knih apod.).


JAK PRACUJI ?

Své pojetí lektorské práce zakládám napříč vzdělávacím obsahem, formami jeho předávání (rozvojové a vzdělávací kurzy, semináře, workshopy, přednášky atd.) i cílovými skupinami (studenti, praktici, manažeři, učitelé atd.) na několika základních principech:

• Identifikované potřeby – na začátku práce vždy zjišťuji očekávání a motivaci všech zúčastněných stran (organizace i účastníků) a dohodnu se s nimi na konkrétních a měřitelných cílech, způsobech práce, použitých metodách apod. „Instantní“ a univerzální vzdělávací kurzy v tomto ohledu nenabízím.

• Smysluplná dramaturgie – i u méně náročných zakázek věnuji potřebnou pozornost struktuře vzdělávacího programu a skladbě jeho dílčích aktivit. Výsledný produkt je proto vždy v souladu s psychologickými zákonitostmi a didaktickými zásadami procesu učení a potřebami účastníků.

• Pravdivost – vycházím výhradně z aktuálního stavu vědeckého poznání, nikoli z dojmů, neověřených zpráv a mýtů, či zjednodušujících „kuchařek“, návodů a receptů. Opírám se o zkušenost a učím jen taková témata, která jsem si sám zažil v praxi.

• Interaktivita – kladu důraz na dialog a aktivní zapojení všech účastníků. Je-li to v kontextu nastavených cílů jen trochu žádoucí, využívám v maximální možné míře skupinové práce.

• Vztahová symetrie – v průběhu edukačního procesu věnuji mimořádnou pozornost tvorbě bezpečného, tvůrčího a respektujícího ovzduší. S účastníky vedu vždy otevřenou a autentickou komunikaci, zajímám se o ně a snažím se co nejvíce vytěžit jejich zkušenosti.

• Humor a hra zábava patří k významným podporovatelům procesu učení. Rozvojové a vzdělávací kurzy proto obsahují celou řadu herních aktivit (od krátkých energizérů po několika hodinové strukturované a na míru připravené techniky s výraznou materiální a technickou podporou), v nichž  mohou účastníci řešené téma přístupnou formou do potřebné hloubky prozkoumat a ještě u toho zažít příjemné emoce.

• Reflektivní zpracování – v souladu s vytyčenými cíli vytvářím průběžně adekvátní prostor pro rozumové zpracování podnětů, které se v průběhu vzdělávací akce podařilo nashromáždit, a to tak, aby došlo k jejich dostatečnému vytěžení, zvnitřnění a pevnému propojení s reálným životem účastníků (jak osobním, tak i profesním). Právě důraz na práci s reflexí lze rovněž patrně označit za hlavní rys a současně i přidanou hodnotu mého pojetí. Reflexe totiž člověka neučí pouze to, co simyslet, ale především to, jakým způsobemmyslet!

Více se o mém přístupu můžete dočíst v jedné z kapitol knihy Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak…

JAKÉ ROZVOJOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY NABÍZÍM ?

Firmám, veřejným institucím i neziskovým organizacím, skupinám i jednotlivcům působících (nejen) v rezortu školství, zdravotnictví a sociální péče, nabízím krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací kurzy, semináře, tréninky, workshopy, školení a přednášky, a to výhradně formou přípravy a realizace akce „na klíč“. V oblastech pokrývajících rámec mé stávající odborné expertízy poskytuji také konzultační a poradenské služby (např. strategie rozvoje lidských zdrojů v organizaci, tvorba koncepce vzdělávání, analýza motivačních programů apod.).

Zabývám se zejména následujícími oblastmi a tématy:

• Sebepoznání a sebereflexe

Analýza vnitřních zdrojů, motivace k jednání, identifikace silných a slabých stránek, reflexe hodnot, osobního přesvědčení, vnímaného poslání, vlastní identity apod.

• Rozvoj komunikačních dovedností

Analýza vlastního komunikačního stylu, nácvik asertivního chování, umění konstruktivní zpětné vazby, účelné a efektivní řešení konfliktů a emočně vypjatých situací, prevence a zvládání komunikačních faulů, práce s agresí či manipulací atd.

• Práce v týmu

Diagnostika a reflexe týmových rolí, rozvoj spolupráce a sociální kreativity, postupy pro sestavení funkčního týmu, práce s týmem a pracovní skupinou, fáze vývoje týmu apod.

• Rozvoj řídících dovedností – leadership

Styly vedení a řízení lidí, strategie rozvoje lidských zdrojů, vedení porad, motivace podřízených, hodnotící rozhovory, příprava a realizace výběrových řízení aj.

• Rozvoj lektorských dovedností

Příprava lektorů, práce se skupinou a skupinovou dynamikou, práce s reflexí, psychologické a didaktické aspekty procesu učení, zkušenostně reflektivní učení, osobnostně sociální rozvoj – teorie, metody, techniky, příprava zážitkových kurzů apod.

• Time management a sebeorganizace

Práce s časem a životními (pracovními) prioritami, psychohygiena, zvládání stresu, multitasking atd.

Uvedená témata a oblasti mohou být samozřejmě ve vzdělávacích a rozvojových programech akcentovány samostatně, nebo je lze v případě potřeby libovolně (nicméně smysluplně) kombinovat – např.  rozvojové a vzdělávací kurzy designované jako sociálně adaptační programy, programy přípravy interních a externích lektorů, programy komplexní podpory řídících pracovníků apod.

V případě komplexnějších nebo časově a energeticky náročnějších edukačních programů přesahujících mou lektorskou kapacitu, jsem kdykoli připraven sestavit realizační tým z řad zkušených expertů – psychologů, psychoterapeutů, koučů, supervizorů, speciálních pedagogů atd., nebo (např. pro oblast sociálně adaptačních kurzů) pokročilých VŠ studentů těchto profesí.

JAK MŮŽE VYPADAT NAŠE SPOLUPRÁCE ?

Jste-li organizace či skupina osob a máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte mě a po dohodě Vám připravím rozvojové či vzdělávací kurzy, semináře, workshopy, tréninkové programy apod. vhodných parametrů v plném souladu s Vašimi stávajícími potřebami.

Další možností je zvolit vzdělávací kurzy, semináře a workshopy z aktuální nabídky otevřených akcí.