Vzdělávání a rozvoj

vzdělávací kurzy, rozvojové kurzy, semináře, workshopy, Brno-Morava-celá ČR-soft skills-psychologie-pedagogika

„Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dostatečně dlouho věnovat základům“. Anton Bruckner

Pracujete s lidmi, či se na práci s nimi teprve připravujete? Dost možná nastávají okamžiky, kdy by se vám hodila určitá znalost, dovednost nebo třeba jen jiný úhel pohledu či inspirace. Učíme se přece celý život!

Jaké rozvojové a vzdělávací kurzy mám za sebou?

Lektorské práci se s různou mírou intenzity věnuji od roku 1998. Prvních několik let jsem svou pozornost zaměřoval zejména na školy a jiné edukativní instituce, v rámci nichž jsem pro žáky a studenty připravoval a realizoval různorodé výchovně vzdělávací kurzy – sociálně adaptační programy, programy primární prevence sociálně patologických jevů, a posléze (po zavedení rámcových vzdělávacích programů) také další vzdělávací kurzy a lekce spojené s implementací průřezových témat – především osobnostní a sociální výchovy.

Od roku 2003 jsem se začal soustředit na přípravu pomáhajících pracovníků (učitelů, vychovatelů, sociálních pracovníků, psychologů apod.) a témata spojená s jejich osobnostně sociálním a profesním rozvojem – sebezkušenost a sebereflexe, práce se skupinou, zážitková pedagogika apod., a ve stejném roce začal také vyučovat na Vyšší odborné škole sociálně právní a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stále více mě rovněž začaly zajímat rozvojové a vzdělávací kurzy realizované v kontextu firemní edukace. Pod hlavičkou několika společností jsem se proto podílel na několika desítkách vzdělávacích akcí zaměřených na analýzu fungování a rozvoj týmů, rozvoj „soft skills“ pracovníků, organizaci a realizaci assessment a development center apod.

Jako lektor „na plný úvazek“ působím od roku 2005, a to jednak v rámci svého angažmá na několika fakultách Masarykovy univerzity, kde do roku 2015 vyučuji pedagogy, psychology, učitele, sociální pracovníky apod. vzdělávací kurzy zaměřené zejména na osobnostně sociální rozvoj, práci se skupinou a klientem, práci s reflexí, rozvoj „soft skills“ a další oblasti aplikované psychologie a pedagogiky, tak rovněž externě pro celou řadu subjektů z firemní (obchod, služby, energetika), veřejné (sociální odbory, dětské domovy, školy, střediska volného času apod.) i neziskové sféry (nízkoprahové služby, ekocentra apod.), a to opět v oblastech pokrývajících mou stávající odbornou expertízu. Krom toho se intenzivně věnuji i výzkumné a publikační činnosti (jsem autorem jedné a spoluautorem tří dalších odborných knih apod.).


JAK PRACUJI ?
JAKÉ ROZVOJOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY NABÍZÍM ?
JAK MŮŽE VYPADAT NAŠE SPOLUPRÁCE ?